onsdag den 20. februar 2013

Nazisternes 25 punkts partiprogram


1.       Vi kræver foreningen af alle tyskere i Stor Tyskland på grundlag af princippet om selvbestemmelse blandt alle folk.

2.       Vi kræver, at det tyske folk har lige rettigheder som andre nationer, og at fredstraktaten i Versailles og St. Germain skal ophæves.

3.       Vi kræver land og territorium (kolonier) til vort folks bevarelse og til bosættelse af vor overskydende befolkning.

4.       Kun vore landsmænd kan blive borgere. Kun dem med tysk blod, uanset trosretning, kan være vore landsmænd. Derfor kan ingen jøde være en landsmand.

5.       Dem der ikke er borgere, må leve i Tyskland som fremmede, og må underkaste sig fremmedes lov.

6.       Retten til at vælge regering, og bestemme statens love, skal kun tilhøre borgere. Vi kræver derfor, at intet offentligt embede, uanset natur, det værende sig i det centrale styre, i provinsen eller i kommunerne, kan holdes af nogen, der ikke er en borger. Vi fører krig mod den korrupte parlamentariske administration, hvor igennem mænd gennem partiets favør udnævnes uden hensyn til karakter og egnethed .

7.       Vi kræver, at staten vigtigst af alt, skal sikre, at enhver borger skal have mulighed for et anstændigt liv og tjene til livets oprethold. Hvis ikke det er muligt at brødføde hele befolkningen, må fremmede (ikke-borgere) udvises fra Riget.

8.       Enhver yderligere immigration af ikke-tyskere må hindres. Vi kræver at alle ikke-tyskere, der siden den 2. august 1914 er indtrådt i Tyskland, skal tvinges til omgående at forlade Riget.

9.       Alle borgere må have lige rettigheder og pligter.

10.   Enhver borgers primære pligt må være at arbejde mentalt og fysisk. Intet individ skal lave noget arbejde, der forbryder sig mod samfundets interesse til alles bedste.

11.   Vi kræver derfor, at enhver ikke-tjent indkomst, og enhver indkomst der ikke udspringer af arbejde, skal afskaffes.

12.   Eftersom enhver krig påfører folket frygtelige ofre i blod og koster, må alle personlige profitter udspringende af krigen anses for forædderi mod folket. Vi kræver derfor den totale konfiskation af alle krigsprofitter.

13.   Vi kræver nationaliseringen af alle fonde.

14.   Vi kræver profitdeling i alle større industrier.

15.   Vi kræver generøs forøgelse af alle folkepensioner.

16.   Vi kræver skabelsen og vedligeholdelsen af en sund middelklasse, omgående kollektivisering  af alle store butikker, der for en billige leje vil blive udlejet til mindre handelsfolk, og den yderste opmærksomhed må ydes for at sikre, at småhandlende skal levere forsyninger behøvet af staten, provinserne og kommunerne.

17.   Vi kræver en landbrugsreform i overensstemmelse med vore nationale fordringer, og vedtagelsen af en lov om ekspropriation af ejerne uden kompensation for noget land behøvet i det fælles formål. Ophævelsen af ejendomsskatter og forbud mod al spekulation i land.

18.   Vi kræver hensynsløs krig ført mod dem, der arbejder på at skade den fælles velfærd. Foræddere, ågerkarle, profitmagere, og så videre, skal straffes med døden, uanset tro eller race.

19.   Vi kræver at Romersk Lov, der tjener verdens materialistiske orden, skal erstattes med tysk præcedenslov.

20.   Med henblik på at gøre det muligt for enhver kapabel eller arbejdsom tysker at opnå en videregående uddannelse, og derved muligheden for at nå lederskabspositioner, må staten påtage sig ansvaret for omhyggeligt at organisere hele folkets kulturelle system. Alle uddannelsesinstitutioners curricula skal tilpasses det praktiske liv. Opfattelsen af ideen om Staten (borgerskabets videnskab) skal helt fra begyndelsen undervises i skoler. Vi kræver at særligt talentfulde børn af fattige forældre, uanset deres situation eller beskæftigelse, skal uddannes på statens bekostning.

21.   Staten har pligt til at hjælpe med at løfte den nationale sundhed ved barselsvelfærdscentre, ved at forbyde børnearbejde, ved at forøge den fysisk form gennem introduktionen af tvungne lege og gymnastik, og gennnem den størst mulige tilskyndelse af foreninger vedrørende den unges fysiske uddannelse.

22.   Vi kræver ophævelsen af den almindelige hær og skabelsen af en national (folke) hær.

23.   Vi kræver, at der føres en juridisk kamp mod dem, der propaganderer overlagte politiske løgne og udbreder dem i pressen. For at muliggøre skabelsen af en Tysk Presse kræver vi at:

(a)    Alle redaktører og deres assistenter på aviser publiceret på det tyske sprog, skal være tyske borgere.

(b)   Ikke-tyske aviser skal kun publiceres med den tyske stats udtrykkelige tilladelse. De må ikke publiceres på det tyske sprog.

(c)    Alle financielle interesser i, eller som på nogen måde vedrører, tyske aviser, skal ved lov forbydes ikke-tyskere, og vi kræver, at overtrædelse af denne lov omgående skal medføre undertrykkkelse af avisen og ikke-tyskeres udvisning af Riget. Aviser der forbryder sig mod den almindelige velfærd, skal undertrykkes. Vi kræver juridisk handling mod de tendenser i kunst og litteratur, der har splittende indflydelse på vort folks liv, og at enhver organisation der forbryder sig mod førnævnte krav, skal opløses.

24.   Vi kræver frihed for alle religiøse trosretninger i staten, i det omfang at de ikke truer statens eksistens eller forbryder sig mod moralen og den germanske races etiske opfattelse. Partiet som sådan repræsenterer det positive kristne synspunkt uden at binde sig til nogen særlig bekendelse. Den bekæmper den jødisk materialistiske ånd indenfor og udenfor, og er overbevist om, at vort folks vedvarende rekreation udelukkende kan frembringes gennem princippet:

Det fælles gode før det individuelle gode

25.   For at kunne gennemføre dette program kræver vi: Skabelsen af en stærk central myndighed i staten, det centrale politiske parlaments ubetingede myndighed over  hele staten og alle statens organisationer. Skabelsen af professionelle komiteer, og af komiteer repræsenterende områdets adskillige landejendomme, for at sikre at lovene proklameret af den centrale myndighed, udføres af de føderale stater. Lederne af partiet skal for enhver pris omgående iværksætte udførelsen af førnævnte punkter, om nødvendigt ved ofrelsen af deres egne liv.